Els nostres estatuts


ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “RUBÍ D’ARREL”

Preàmbul

Què és Rubí d’Arrel?

Rubí d’Arrel es defineix com una entitat social i ambiental sense ànim de lucre per la recuperació, protecció, conservació i dinamització econòmica i cultural del patrimoni natural i rural.

En aquest sentit, Rubí d’Arrel té dos components essencials:

– d’una banda, el territori, especialment el territori natural i rural, que necessita, de forma urgent, el desenvolupament d’accions adreçades a la recuperació, protecció, conservació i dinamització, que posin en valor i al servei de les persones tots aquells recursos i funcions indispensables que encara ens ofereix;

– de l’altra, les persones, especialment aquelles amb més risc d’exclusió social i també les noves generacions, per a les quals cal, ara més que mai, endegar projectes que permetin incrementar les oportunitats de formació i d’ocupació aprofitant els recursos que ens posa a l’abast el nostre entorn natural i rural.

Precisament, és en la interacció i en les sinergies que es poden produir entre el binomi territori-persones on es centra i on es vol desenvolupar el projecte Rubí d’Arrel.

Com sorgeix Rubí d’Arrel?

Rubí d’Arrel sorgeix, essencialment, per:

– Les inquietuds, idees, propostes, alternatives, crítiques, reflexions… d’un conjunt de persones i entitats preocupades per la degradació del nostre territori i per les dificultats, cada cop majors, que moltes persones tenen d’integrar-se en el teixit socioeconòmic.

– El context de crisi econòmica i social que pateix la nostra societat, que està desfent l’estat del benestar i que està posant en situació de risc a moltes persones i famílies.

– El context de crisi territorial especialment punyent en molts municipis, que ha patit dècades de depredació de l’entorn natural i rural més immediat.

– El context global de crisi ecològica d’àmbit planetari, que ens aboca a una situació de col·lapse i autodestrucció com a conseqüència de les pautes de creixement adoptades.

– La necessitat de plantejar alternatives a la situació descrita, que permetin oferir oportunitats de formació, ocupació i integració a aquelles persones que més ho necessitin, bo i aprofitant els recursos que ens ofereix el territori natural i rural més proper.

Qui impulsa Rubí d’Arrel?

L’impulsen quatre entitats, tres de les quals d’àmbit rubinenc i una d’àmbit català: el Centre Excursionista de Rubí (CER), el Centre d’Estudis i Protecció de la Natura (CEPNA), l’AMPA de l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol i la Unió de Pagesos de Catalunya. És precisament en el marc territorial en què es troben aquestes entitats que comencen un projecte de projectes que anomenem “Rubí d’Arrel”.

Més enllà de les seves pròpies finalitats i de les seves trajectòries vitals, aquestes entitats comparteixen una fita comuna que és l’essència de Rubí d’Arrel i que, amb el treball en xarxa i la suma d’esforços, les quatre entitats volen perseverar en la seva consecució: recuperar, protegir, conservar i dinamitzar el territori natural i rural com a via de formació, ocupació i integració de persones amb risc d’exclusió social i de les noves generacions.

Articulat

Capítol I. Denominació, àmbit, finalitats i domicili

Article 1

A Rubí, província de Barcelona, amb la denominació Associació Rubí d’Arrel,d’aquí endavant Rubí d’Arrel es constitueix aquesta entitat de caràcter sociocultural, ambiental i sense ànim de lucre, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, la legislació que sigui vigent en cada moment i els seus estatuts.

Article 2

L’àmbit d’acció territorial de Rubí d’Arrel serà Catalunya, i en especial la comarca del Vallès Occidental, encara que per tal de dur a terme les finalitats de Rubí d’Arrel, possiblement caldrà estendre certes tasques d’estudi, recerca, etc. a d’altres autonomies o a l’estranger.

Article 3

Les finalitats generals de Rubí d’Arrel són amb caràcter preferent, l’impuls i la defensa de la sostenibilitat ambiental, la conservació dels recursos naturals, els treballs i la recerca en l’àmbit de l’ecologia, el coneixement rural o, en general, la protecció del medi ambient. Així com integrar persones amb risc d’exclusió social (persones discapacitades, persones en situació d’atur, persones jubilades, etc.), oferint noves oportunitats de formació i ocupació a partir d’accions que aprofitin els recursos del nostre territori natural i rural.

Les finalitats concretes entre d’altres de Rubí d’Arrel són:

1. Recuperar, defensar i protegir el territori rural i natural, així com el seu patrimoni. En general, defensar la natura i la població a partir de principis ecològics i socials sostenibles.

2. Propiciar la integració social de persones amb risc d’exclusió social: jubilats, aturats, discapacitats, etc. Crear llocs de feina.

3. Crear una xarxa entre diferents agents per aprofitar recursos humans locals generant sinergies positives de cohesió social.

4. Promocionar la producció i el consum de proximitat. Així com promocionar l’agricultura ecològica i l’aprofitament sostenible dels recursos.

5. Organitzar exposicions, xerrades, conferències, debats i estudis amb l’objecte de preservar el medi, millorar la qualitat de vida i augmentar la consciència social i ecològica dels individus.

6. Fomentar i donar suport a la recerca de noves tecnologies, així com la realització de projectes de caire alternatiu.

7. Difondre informació i desenvolupar una àmplia iniciativa d’educació mediambiental i socioecològica, per tal d’arribar a la formació d’un estat d’opinió i de conducta ecologista.

8. Promoure, afavorir i difondre accions encaminades directament a la defensa del medi ambient i a la millora de la qualitat de vida.

9. Protegir i conservar la biodiversitat animal i vegetal.

10. Trencar amb la tradicional separació entre territori, persones i cultura rural i veure les oportunitats i els beneficis de la seva aplicació conjunta en la gestió dels ecosistemes i en la societat.

11. Contribuir a la comprensió del medi ambient, del món rural i com això afecta als diferents actors socials i àmbits de coneixement, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat, la integració social i el diàleg entre generacions.

12. Revaloritzar i protegir el territori i la cultura rural rubinenca, o dit d’una altra manera, el coneixement ecològic local, i conscienciar la societat civil i les administracions de la seva gran vàlua patrimonial i econòmica.

13. En queda exclòs tot ànim de lucre. Els beneficis que eventualment s’obtinguin s’aplicaran integrament al desenvolupament de les activitats expressades en l’article següent, en cap cas es repartiran entre els associats.

En totes les activitats que dugui a terme Rubí d’Arrel es tindrà en compte i es treballarà la diversitat, la cooperació, la solidaritat i l’esperit participatiu i democràtic. L’associació actuarà d’acord amb el medi on desenvolupi les activitats que li són pròpies (barri, ciutat, comarca, país) respectant la cultura i les peculiaritats de cada lloc.

Article 4

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza entre d’altres les activitats següents:

1. L’adquisició de terrenys mitjançant compra, donació, arrendament, custòdia, convenis, etc. i dirigir-ne la gestió a fi de conservar i millorar els valors i recursos naturals que continguin, i afavorir també la integració social a través d’oferir oportunitats a persones amb risc d’exclusió.

2. Promoció, elaboració i realització de xerrades, campanyes, tallers, itineraris i altres activitats d’educació i conscienciació ambiental en centres de formació reglada (escoles, instituts, universitats, etc.), no reglada (grups d’esplai, associacions culturals, etc.), i altres centres o grups que col·laborin amb l’entitat o comparteixin les seves finalitats.

3. Establiment de convenis amb altres entitats que facilitin aconseguir les finalitats de Rubí d’Arrel.

4. Creació d’una plataforma digital amb l’objectiu de recopilar, documentar, compartir i divulgar tots aquests coneixements, per a facilitar el treball i l’intercanvi d’experiències dels diferents col·lectius.

5. La Transferència de coneixement tècnic i científic a entitats i a la societat en general en forma d’aplicacions per a la conservació de la natura i la biodiversitat.

6. Elaboració d’informes tècnics o científics en relació amb la gestió ambiental del territori.

7. Aquelles altres activitats que siguin pròpies per aconseguir les finalitats de l’entitat.

Article 5

1. El domicili de l’associació Rubí d’Arrel s’estableix al carrer Quevedo, 6, 08191 Rubí (Barcelona).

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 6

Poden formar part de Rubí d’Arrel totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès congruent amb les finalitats de l’entitat, i que s’identifiquin amb les tasques que s’hi desenvolupen, i estiguin disposades a treballar, o bé a col·laborar per a aconseguir-les.

Pel que fa a les persones físiques:

1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

2. Si els membres són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2. Les normes per les quals es regula les persones jurídiques en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a Rubí d’Arrel cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 7

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Tenir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 8

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les en la mesura de les seves possibilitats.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 9

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

4. L’expulsió per falta molt greu, per accions i/o omissions contràries a les finalitats, aspiracions i objectius de Rubí d’Arrel, es farà sempre amb expedient previ i s’escoltarà l’interessat davant l’assemblea general, la qual prendrà la decisió definitiva per majoria dels votants.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 10

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 11

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes causades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 12

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 13

1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació. Pels socis que així ho demanin la comunicació es podrà fer via telemàtica.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis.

Article 14

1. L’Assemblea serà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin la meitat més un dels socis. Cas de no assolir quòrum a la primera convocatòria, es reunirà en segona convocatòria mitja hora més tard i resultaran vàlids els seus acords, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 15

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents, o en el cas de persones jurídiques els representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 16

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 17

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) separació acordada per l’Assemblea General

e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 18

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir. Contractar els serveis que l’associació cregui necessaris per el desenvolupament de les seves activitats d’acord amb les finalitats.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

– subvencions o altres ajuts

– l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Establir i signar convenis amb altres entitats, institucions, empreses, etc. que facilitin aconseguir les finalitats de l’entitat.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 19

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 20

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 21

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 22

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 23

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, segons consulta prèvia als membres de la Junta Directiva.

d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, si aquest accepte, i per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 24

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi. A petició del tresorer la resta de membres de la Junta Directiva poden participar col·laborant en aquesta funció.

Article 25

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. A petició del secretari la resta de membres de la Junta Directiva poden participar col·laborant en aquesta funció.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 26

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i periòdicament ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions, la mateixa Junta Directiva establirà aquest període.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 27

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix.

e) la participació en convocatòries i concursos públics i privats de l’àmbit de les finalitats de l’entitat.

e) altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 28

Tots els membres de l’associació tenen el dret i l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques —que s’han d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anualment, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 29

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb una firma, és a dir, que l’autorització serà indistinta en el cas del president, el tresorer i el secretari. No obstant això, l’Assemblea a proposta de la Junta Directiva, mitjançant el reglament intern, i d’acord amb l’establiment de crèdit o d’estalvi, podrà determinar la necessitat de la firma de dos dels càrrecs autoritzats al compte corrent o llibreta d’estalvi per a disposar de certes quantitats superiors a un llindar.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 31

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 32

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’activitats similars a les de l’associació Rubí d’Arrel.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.